VERKOOPSVOORWAARDEN

1. ONDERNEMINGSGEGEVENS

BVBA Allez-y / Mascotte
Kustlaan 42, 8300 Knokke-Heist
info@mascottefashion.be

2. ALGEMENE BEPALINGEN

MascotteFashion.be, de elektronische webwinkel van Mascotte Fashion biedt haar klanten de mogelijkheid om kledij en/of accessoires online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle artikelen uit het webshopassortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij ons.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.  Indien de klant niet akkoord is met deze Voorwaarden, dan is het aangeraden geen aankopen te doen bij ons.

3. PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.  Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.  De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4. AANBOD

Elk aanbod staat open voor klanten die woonachtig zijn in België, Nederland, Frankrijk en Groot-Hertogdom Luxemburg.  Klanten uit andere landen dienen eerst een mail te sturen naar info@mascottefashion.be, hun aanvraag wordt dan elk apart bekeken en behandeld.

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de webwinkel en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 13).

Wij zijn wat de juistheid, actualisering, of volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Wij zijn in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ons.

Wij zijn gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

5. ONLINE AANKOPEN

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit ons assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van ons. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via Paypal
  • via kredietkaart (Paypal)
  • via bankkaart (Paypal)
  • via overschrijving

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van ons.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Mascotte Fashion te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

7. SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover wij beschikken, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.  Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behouden wij  zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

8. KLACHTEN

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, anders vervalt elk recht op compensatie.

9. GARANTIE

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis, op een ander adres of in een afhaalpunt zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met onze klantendienst waarna de klant het artikel terug dient te bezorgen aan Mascotte Fashion.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op beschadigingen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
De garantie is niet overdraagbaar.

10. HERROEPINGSRECHT

De consument heeft het recht aan ons mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de onze klantendienst en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen terugbezorgen aan ons.

Goederen worden – op kosten van de consument – teruggezonden via Bpost of persoonlijk overhandigd in de winkel Mascotte, Kustlaan 42 te 8300 Knokke.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Van zodra wij de artikelen terug hebben ontvangen, storten wij het bedrag van de teruggestuurde goederen terug. Verzendkosten worden niet terugbetaald.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan het etiket is verwijderd
  • artikelen die geuren bevatten van parfums of andere
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld oorringen (hygiëne)

11. PRIVACY

Wij verbinden ons ertoe Uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die U middels Uw bestelling afsluit, en om U vrijblijvend informatie van ons toe te sturen.  Wil U ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook Uw e-mailadres door.

Wij behandelen Uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.  U kan Uw gegevens die wij in de klantenlijst van Mascotte Fashion bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen, en U kan weigeren dat Mascotte Fashion die gegevens gebruikt om U informatie toe te sturen.  Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres:

Mascotte
Kustlaan 42
8300 Knokke-Heist.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord.  Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, wij hebben dus geen toegang tot Uw paswoord.

Wij respecteren strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Via Uw gebruikersprofiel hebt U toegang tot al Uw beschikbare gegevens op de website, en U kan die ten allen tijde consulteren, wijzigen of verwijderen.

De website maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker.  Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.  Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd.  Indien je computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat U problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij U contact met ons op te nemen zodat wij Uw bestelling alsnog kunnen invoeren.

De webshop houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.  Indien U vragen hebt over deze privacy statement, kan U ons contacteren via mail.

12. AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING

Indien om het even welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Mascotte Fashion om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

13. Mascotte Fashion KLANTENDIENST

De klantendienst is bereikbaar via e-mail op info@mascottefashion.be of per post op het volgende adres:  Mascotte, Kustlaan 42, 8300 Knokke-Heist.

14. WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Mascotte Fashion.  Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Mascotte Fashion kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen.  Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

15. BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

16. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.  Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.

17. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

De volledige Mascotte Fashion website inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is onze eigendom of de eigendom van verwante ondernemingen, licentienemers en/of contentproviders. Deze zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en alle andere vormen van intellectueel eigendomsrecht.  Ze mogen uitsluitend met de toestemming van Mascotte Fashion gebruikt worden.

18. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan Uw computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website, of het downloaden van materiaal van deze website.